Posts

Vayanadinam Quotes in Malayalam

Image
Vayanadinam Quotes in Malayalam
യഥാർത്ഥ വായന മനസ്സിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും.നിസ്സാര വായന ഉടൻ ഇറങ്ങി പോകും.

Vayanadinam Malayalam Quotes
കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനെ ഓർക്കാതെ ഒരു വായന ദിനം കടന്നു പോവുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.വായിച്ചാൽ വളരും , വായിച്ചില്ലേൽ വളയും എത്ര അർത്ഥവത്തായ വചനമാണിത്.


സാമ്രാജ്യാധിപനായിരുന്നില്ലേൽ ഒരു പുസ്തക ശാല സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആയിരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ട്ടം എന്ന നെപ്പോളിയന്റെ വാക്കുകൾ വായനയുടെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്നു.

Vayanadinam Quotes
വ്യായാമം ശരീരത്തിന് എപ്രകാരമാണോ അതുപോലെയാണ് മനസിന് വായനയും.


ബുദ്ധിയുടെ ആഹാരം ചിന്തയും വായനയും ആണ്.

Vayanadinam Quotes in Malayalam
നിങ്ങൾ അത്രമേൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ,എങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുക അത് നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നതു നിങ്ങള്ക്ക് കേൾക്കാം.


നല്ലൊരു നാളെക്കായി വായിച്ചു വളരട്ടെ നമ്മുടെ യുവ തലമുറ.


നമ്മുടെ പക്കലുള്ള ഉദ്യാനമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ.അത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക തന്നെ വേണം.

Vayanadinam Malayalam Quotes
മനസിന്റെ മരുന്ന് ശാലയാണ് വായനശാല.Related Topics

Quotes Malayalam


80th Birthday Wishes in Malayalam

Image
80th Birthday Wishes in Malayalam Here we arrange some of best 80th Birthday wishes in Malayalam Language for Kerala People.

താങ്കളെപ്പോലൊരു ഇൻസ്പയറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാ വിധ ആശംസകൾക്കും തികച്ചും യോഗ്യനാണ്.എല്ലാവിധമായ 80 -മാത്  പിറന്നാൾ ആശംസകളും.


നാലാം തവണ 20  വയസായ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ വിധ ജന്മദിനാശംസകളും.നല്ലൊരു 80ആം  പിറന്നാൾ ആശംസിക്കുന്നു.


താങ്കൾക്ക് എത്ര വയസായോ അത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്.എല്ലാ വിധ മംഗളങ്ങളും ഇ എൺപതാം പിറന്നാളിൽ ആശംസിക്കുന്നു.


എല്ലാ വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും നല്ല ഒരു 80 ആം പിറന്നാൾ നേരുന്നു.


ഇ എൺപതാം പിറന്നാളിൽ നല്ല ഒരു നാളെയുടെ നല്ല ആശംസകൾ.


Related Topics Quotes Malayalam

Microcontroller Based Automated Water Level Sensing and Controlling

Image
Theoretical In this paper we present the idea of water level checking and administration inside the setting of electrical conductivity of the water. All the more particularly, we examine the microcontroller based water level detecting and controlling in a wired and remote environment. Water Level administration approach would help in diminishing the home control utilization furthermore, and in addition water flood. Moreover, it can show the measure of water in the tank that can bolster Global Water sorts including cell data loggers, satellite information transmission frameworks for remote water observing framework.
In addition, cell telephones with relative high calculation power and high caliber graphical UI got to be distinctly accessible as of late. From the clients viewpoint it is required to reuse such important asset in a versatile application. At last, we proposed a web and cell based observing administration convention would decide and detects water level internationally.

THEFT ALERT AND AUTO ARRESTING SYSTEM FOR JEWELLERY SHOP

Image
Theoretical The primary point of the venture is to outline a framework for cautioning robbery and to auto captures the burglary in exhibition halls what's more, gem retailers. The motivation behind the framework is to plan a framework for cautioning robbery and to auto capture the burglary in exhibition halls and gem dealers. This framework helps the historical centers and gem dealer proprietors by giving them security. The proposition title "Burglary ALERT AND AUTO ARRESTING SYSTEM FOR MUSEUMS OR JEWELRY SHOPS" itself shows that at whatever point somebody needs to robbery the gem which is available in the shopping center then the burglary will be consequently captured with the assistance of some human identifying sensors and make the ways to close consequently. 

That implies the hoodlum is captured. This theory comprises of two areas. The transmitter segment comprises of a PIR sensor, an engine a miniaturized scale controller. One such thing is utilizing PIR sensor which …

Intelligent Fire Detection system

Image
Idea 1 Fire mischances can happen more in territories like houses, businesses, Movie theaters, shopping centers, doctor's facilities, and so on., which will prompt to more misfortune in life alongside properties. For the most part sitting tight for a fire motor to stifle fire, might be deferred which may expand the possibility of misfortune in life. There are such a variety of preventive instruments have been created to forestall/decrease the fire mischances to some degree. Yet, constantly programmed arrangement conveys more precision to shield lives from flame mishaps.In this venture, a programmed fire discovery and quench arrangement is actualized by utilizing Embedded frameworks and sensor innovation. This programmed arrangement will react in time, when fire is identified and will spare many lives by sprinkling the water on the fire. A smoke sensor is utilized to distinguish the fire happened in the room and it will close to the control circuit by means of electrical signs. Pr…

Tsunami early warning systems

Image
Abstract This venture shows a mechanized framework which is utilized for wave event recognition and gives a caution to the range in instant message shape. The venture will make a notice framework which will avert death toll and property. In this venture the event of Tsunami can be anticipated in remote way. In this manner early discovery of Tsunami allows us to take preventive measures so that death toll and property can be decreased. Microcontroller faculties the contribution from sensors and sends the notice to the beneficiary utilizing Zigbee module. The recipient end likewise comprises of a microcontroller associated with Zigbee. This microcontroller after getting cautioning message from the transmitter will communicate Tsunami alarm to the populace in harbor region by means of content notice utilizing GSM.Extend depiction This venture is outlined with Microcontroller, Sensors, GSM and ZIGBEE module. The venture has got transmitter area and recipient segment. The transmitter segme…

Vehicle number plate recognition

Image
Programmed number plate acknowledgment (ANPR) is a picture handling innovation which utilizes number (permit) plate to recognize the vehicle. The goal is to outline a proficient programmed approved vehicle distinguishing proof framework by utilizing the vehicle number plate. The framework is actualized on the passageway for security control of an exceptionally confined range like military zones or territory around top government workplaces e.g. Parliament, Supreme Court and so on. The created framework first recognizes the vehicle and after that catches the vehicle picture. 

Vehicle number plate locale is separated utilizing the picture division in a picture. Optical character acknowledgment strategy is utilized for the character acknowledgment. The subsequent information is then used to contrast and the records on a database in order to think of the particular data like the vehicles proprietor, place of enlistment, address, and so on. The framework is actualized and reproduced in Matl…