1008 names of lord shiva in hindi


Lord Shiva-1008 names of lord shiva in hindi


In this post you can find 1008 names of lord shiva in hindi.1008 names of lord shiva is distributed below with seperation for each name. 

Sharva  // Shambhu  // Maheshvara  // Chandrapida  // Chandramouli  // Vishva  // Vishvamareshvara  // Vedantasara-sandoha  // Kapali  // Nilalohita  // Dhyanadhara  // Aparicchedya  // Gouribharta  // Ganeshvara  // Ashtamurti  // Vishvamurti  // Trivargasvargasadhana  // Jnanagamya  // Dridaprajna  // Devadeva  // Trilochana  // Vamadeva  // Madadeva  // Patu  // Parivrida  // Drida  // Vishvarupa  // Virupaksha  //

Names Of Lord Shiva In Hindi- 1008 names of lord shiva in hindi


1008 names of lord shiva in hindi,Names Of Lord Shiva In Hindi,1000 Names Of Lord Shiva In Hindi,Shiva Names In Hindi,108 Names Of Shiva In Hindi,All Names Of Lord Shiva In Hindi,Shiv 108 Names In Hindi,1008 Names Of Lord Shiva In Hindi Font,Different Names Of Lord Shiva In Hindi


Subhaga  // Pranavatmaka  // Unnadhra  // Purusha  // Jushya  // Durvasa  // Purashasana  // Divyayudha  // Skandaguru  // Parameshthi  // Paratpara  // Anadimadhyanidhana  // Girisha  // Girijadhava  // Kuberabandhu  // Shrikanatha  // Lokavarnottama  // Mridu  // Samadhivedya  // Kodandi  // Nilakantha  // Parashvadhi  // Vishalaksha  // Mrigavyadha  // Suresha  // Suryatapana  // Dharmadhama. Kshamakshetra  // Bhagavana  // Bhaganetrabhida  // Ugra  // Pashupati  // Tarkshya  // Priyabhakta  // Parantapa  // Data  // Dayakara. Daksha  // Karmandi  // Kamashasana  // Shmashananilaya  // Suksha  // Shmashanastha  // Maheshvara  // Lokakarta  // Mrigapati  // Mahakarta  // Mahoushadhi  // Uttara  // Gopati  // Gopta  // Jnanagamya  // Puratana  // Niti  // Suniti  // Shuddhatma  // Soma  // Somarata  // Vagisha  // Shuchisattama  // Sarvapramanasamvadi  // Vrishanka  // Vrishavahana  // Isha  // Pinaki  // Khatvanga  // 

1000 Names Of Lord Shiva In Hindi


Chitravesha  // Chirantana  // Tamohara  // Shiva  // Hara  // Mrida  // Rudra  // Pushkara  // Pushpalochana  // Arthigamya  // Sadachara  // Mahayogi  // Gopta  // Brahma  // Dhurjati  // Kalakala  // Krittivasah  // Sukhi  // Sompapa  // Amritapa  // Soumya  // Mahatejah  // Mahadyuti  // Tejomaya  // Amritamaya  // Annamaya  // Suhapati  // Ajatashatru  // Aloka  // Sambhavya  // Havyavahana  //   // Sthapati  // Sthira  // Vijitatma  // Vishayatma  // Bhutavahana  // Sarathi  // Sagana  // Ganakaya  // Sukirti  // Chinnasamshaya  // Kamadeva  // Kamapala  // Bhasmoddhulita-vigraha  // Bhasmapriya  // Bhasmashyai  // Kami  // Kanta  // Kritagama  // Samavarta  // Nivritatma  // Dharmapunja  // Sadashiva  // Akalmasha  // Chaturvahu  // Durvasa  // Durasada  // Durlabha  // Durgama  // Durga  // Sarvayudhavisharada  // Adhyatmayoganilaya  // Sutantu  // Tantuvardhana. Shubhanga  // Lokasaranga  // Jagadisha  // Janardana  // Bhasmashuddhikara  // Meru  // Ojasvi  // Shuddhavigraha  // Asadhya  // Sadhusadhya  // Bhrityamarkatarupadhrika  // Hiranyareta  // Pourana  // Ripujivahara  // Bala  // Mahahrada  // Mahagarta  // Vyali  // Siddhavrindaravandita  // Vyaghracharmambara  // Mahabhuta  // Mahanidhi  // Amritasha  // Amritavapu  // Panchajanya  // Prabhanjana  // Panchavimshatitattvastha  // Parijata  // Para-vara  // Sulabha  // Suvrata  // Shura  // Brahmavedanidhi  // Nidhi  // Lokakara  // Vedakara  // 

Shiva Names In Hindi

Unmattavesha  // Pracchanna  // Jitakama  // Ajitapriya  // Kalyanaprakriti  // Kalpa  // Sarvalokaprajapati  // Tarasvi  // Tavaka  // Dhimana  // Pradhanaprabhu  // Avyaya  // Lokapala  // Antarhitatma  // Kalpadi  // Kamalekshana  // Sutrakara  // Sanatana  // Maharshi  // Kapilacharya  // Vishvadipti  // Vilochana  // Pinakapani  // Bhudeva  // Svastida  // Svastikrita  // Sudhi  // Dhatridhama  // Dhamakara  // Sarvaga  // Sarvagochara  // Brahmasrika  // Vishvasrika  // Sarga  // Karnikara  // Priya  // Kavi  // Shakha  // Vishakha  // Goshakha  // Shiva  // Bhishaka  // Anuttama  // Gangaplavodaka  // Bhaya  // PushkalaVarnashramaguru  // Varni  // Shatrujita  // Shatrutapana  // Ashrama  // Kshapana  // Kshama  // Jnanavana  // Achaleshvara  //Pramanabhuta  // Durjneya  // Suparna  // Vayuvahana  // Dhanurdhara  // Dhanurveda  // Gunarashi  // Gunakara  // Satyasatyapara  // Dina  // Dharmaga  // Ananda  // Dharmasadhana  // Anantadrishti  // Danda  // Damayita  // Dama  // Abhivadya  // Mahamaya  // Vishvakarma  // Visharada  // Vitaraga  // Vinitatma  // Tapasvi  // Bhutabhavana  // Vedashastrarthatattvajna  // Aniyama  // Niyatashraya  // Chandra  // Surya  // Shani  // Ketu  // Varanga  // Vidrumacchavi  // Bhaktivashya  // Anagha  // Parabrahm-amrigavanarpana  // Adri  // Adryalaya  // Kanta  // Paramatma. Jagadguru  // Sarvakarmalaya  // Tushta  // Mangalya  // Mangalavrita  // 

108 Names Of Shiva In Hindi


Mahatapa  // Dirghatapa  // Sthavishtha  // Sthavira  // Dhruva  // Aha  // Samvatsara  // Vyapti  // Pramana  // Parmatapa  // Samvatsarakara  // Mantra-pratyaya  // Sarvadarshana  // Aja  // Sarveshvara  // Siddha  // Mahareta  // Mahabala  // Yogi  // Yogya  // Siddhi  // Mahateja  // Sarvadi  // Agraha  // Mahotsaha  // Mahabala  // Mahabuddhi  // Mahavirya  // Bhutachari  // Purandara  // Nishachara  // Pretachari  // Mahashakti  // Mahadyuti  // Ahirdeshyavapu  // Shrimana  // Sarvacharyamanogati  // Vahushruta  // Niyatatma  // Dhruva  // Adhruva  // Sarvashaska  // Ojastejodyutidara  // Nartaka  // Nrityapriya  // Nrityanitya  // Prakashatma  // Prakashaka  // Jagannatha  // Nirakra  // Jaleshvara  // Tumbavina  // Mahakopa  // Vishoka  // Shokanashana  // Trllokapa  // Trilokesha Spashtakshara  // Budha  // Mantra  // Samana  // Sarasamplava  // Yugadikrida  // Yugavarta  // Gambhira  // Vrishavahana  // Ishta  // Vishishta  // Shishteshta  // Shalabha  // Sharabha  // Dhanu  // Tirtharupa  // Tirthanama  // Tirthadrishya  // Stuta. Arthada  // Apamnidhi  // Adhishthana  // Vijaya  // Jayakalavita  // Pratishthita  // Pramanajna  // Hiranyakavacha  // Hari  // Vasu  // Vasumana  // Satya  // Sarvapaphara  // Sukirti  // Shobhana  // Shrimana  // Avanmanasagochara  // Amritashashvata  // Shanta  // Vanahasta  //

All Names Of Lord Shiva In Hindi


 Pratapavana  // Kamandalundhara  // Dhanvi  // Vedanga  // Vedavita  // Muni  // Bhrajishnu  // Bhojana  // Bhokta  // Lokanantha  // Duradhara  // Atindriya  // Mahamaya  // Sarvavasa  // Chatushpatha  // Kalayogi  // Mahanada  // Vimochana  // Suragana  // Vidyesha  // Vindusamshraya  // Balarupa  // Vikarta  // Balonmatta  // Gahana  // Guha  // Karana  // Karta  //   // Tridhuli  // Shipivishta  // Shivalaya  // Balakhilya  // Mahachapa  // Tigmamshu  // Badhira  // Khaga  // Adhirma  // Susharana  // Subrahmanya  // Sudhapati  // Maghavana  // Koushika  // Gomana  // Virama  // Sarvasadhana  // Lalataksha  // Vishvadeha  // Sara  // Samsarachakrabhrita  // Amoghadanda  // Madhyastha  // Hiranya  // Brahmavarchasi  // Paramartha  // Para  // Mayi  // Shambara  // Vyaghralochana  // Ruchi  // Virinchi  // Svarbandhu  // Vachaspati  // Aharpati  // Ravi  // Virochana  // Skanda  // Shasta  // Vaivasvata  // Yama  // Yukti  // Unnatakirti  // Sanuraga  // Paranjaya  // Kailashadhipati  // Kanta  // Savita  // Ravilochana  // Vidvattama  // Vitabhaya  // Vishvabharta  // Anivarita  // Nitya  // Niyatakalyana  // Punyashravanakirtana  // Durashrava  // Vishvasaha  // Dhyeya  // Duhsvapnanashana  // Uttarana  // Dushkritiha. Vijneya  // Duhsaha  // Bhava  // Anadi   // Bhurbhuvakshi  // Kiriti  // Ruchirangada  // Janana  // Janajanmadi  // Pritimana  // Nitimana  // Dhava  // Vasishtha  // Kashyapa  //

Shiv 108 Names In Hindi


 Bhanu  // Bhima  // Bhimaparakrama  // Pranava  // Satpatchachara  // Mahakasha  // Mahaghana  // Janmadhipa  // Mahadeva  // Sakalagamaparaga  // Tattva  // Tattavit  // Ekatma  // Vibhu  // Vishvavibhushana  // Rishi  // Brahmana  // Aishvaryajanmamrityujaratiga  // Panchayajnasamutpatti  // Vishvesha  // Vimalodaya  // Atmayoni  // Anadyanta  // Vatsala  // Bhaktalokadhrika  // Gayatrivallabha  // Pramshu  // Vishvavasa  // Prabhakara  //  // Shishu  // Giriraha  // Samrata  // Sushena  // Surashatruha  // Amogha  // Arishtanemi  // Kumuda  // Vigatajvara  // Svayamjyoti  // Tanujyoti  // Achanchala  // Atmajyoti  // Pingala  // Kapilashmashru  // Bhalanetra  // Trayitanu  // Jnanaskandamahaniti  // Vishvotipatti  // Upaplava  // Bhaga  // Sarvabandhavimochana  // Vyavasaya  // Vyavasthana  // Sthanada  // Jagadadija  // Guruda  // Lalita  // Abheda  // Bhavatmatmasamsthita  // Vireshvara  // Virabhadra  // Virasanavidhi  // Virata  // Virachudamani  // Vetta  // Tivrananda  // Nadidhara  // AjnadharaVivasvana  // Aditya  // Yogapara  // Divaspati  // Kalyanagunanama  // Papaha  // Punyadarshana  // Udarakirti  // Udyogi  // Sadyogi  // Sadasanmaya  // Nakshatramali  // Nakesha  // Svadhishthanapadashraya  // Pavitra  // Paphari  // Manipura  // Nabhogati  // Hrit  // Pundarikasina  // Shatru  //

1008 Names Of Lord Shiva In Hindi Font


 Shranta  // Vrishakapi  // Ushna  // Grihapati  // Krishna  // Paramartha  // Anarthanashana  // Adharmashatru  // Ajneya  // Puruhuta  // Purushruta  // Brahmagarbha  // Vrihadgarbha  // Dharmadhenu  // Dhanagama. Jagaddhitaishi  // Sugata  // Kumara  // Kushalagama  // Hiranyavarna  // Jyotishmana  // Nanbhutarata  // Dhvani  // Araga  // Nayandyaksha  // Vishvamitra  // Dhaneshvara  // Brahmajyoti  // Vira  // Chanda  // Satyaparakrama  // Vyalakapa  // Mahakalpa  // Kalpaviriksha  // Kaladhara  // Alankarishnu  // Achala  // Rochishnu  // Vikramonnata  // Ayuhshabdapati  // Vegi  // Plavana  // Shikhisarathi  // Asamsrishta  // Atithi  // Shatrupreamathi  // Padapasana  // Vasushrava  // Pratapa  // Havyavaha  // Vishvabhojana  // Japaya  // Jaradishamana  // Lohitatma  // Tanunapata  // Brihadashva  // Nabhoyoni  // Supratika  // Tamisraha  // Nidagha  // Tapana  // Megha  // Svaksha  // Parapuranjaya  // Sukhanila  // Sunishpanna  // Surabhi  // Shishiratmaka  // Vasanta  // Madhava  // Grishma  // Nabhasya  // Vijavahana  // Angira  // Guru  // Atreya  // Vimala  // Vishvavahana  // Pavana  // Sumati  // Vidvana  // Travidya  // Naravahana  // Manobuddhi  // Ahamkara  // Vasudhama  // Mahajyotianuttama  // Matamaha  // Matarishva  // Nabhasvana  // Nagaharadhrika  // Pulastya  // Pulaha  // Agastya  // Jatukarnya  // Parashara  // Niravarananirvara  // Vairanchya  // Vishtarashrava  // Atmabhu  // Aniruddha  // Atri  // Jnanamurti  // Mahayasha  // Lokaviragranti  //  Kshetrajna  // Kshetrapalaka  // Jamadagni  // Balanidhi  // Vigala  // Vishvagalava  // Aghora  // Anuttara  // Yajna  // Shreye. Nishshreyahpatha  // Shaila  // Gaganakundabha  // Danavari  // Arindama  // Rajanijanaka  // Charuvishalya  // Lokakalpadhrika  // Chaturveda  // Sahasravahu  // Sarvesha  // Sharanya  // Sarvalokadhrika  // Padmasana  // Paramjyoti  // Parampara  // Paramphala  // Padmagarbha  // Mahagarbha  // Vishvagarbha  // Vichakshana  // Characharajna  // Varada  // Varesha  // Mahabala  // Devasuraguru  // Deva  // Devasuramahashraya  // Devadideva  // Devagni  // Devagnisukhada  // Prabhu  // Devasureshvara  // Divya  // 

Different Names Of Lord Shiva In Hindi


Devasuramaheshvara  // Devadevamaya  // Achintya  // Devadevatmasambhava  // Sadyoni  // Asuravyaghra  // Devasimha  // Divakara  // Vibudhagravara  // Shreshtha  // Sarvadevottamottama  // Shivajnanarata  // Shrimana  // Shikhi-shriparvatapriya  // Vajrahasta  // Siddhakhadgi  // Narasimhanipatana  // Brahmachari  // Lokachari  // Dharmachari  // Dhanadhipa  // Nandi  // Nandishvara  // Ananta  // Nagnavratadhara  // Shuchi  // Lingadhyaksha  // Suradhyaksha  // Yogadhyaksha  // Yugavaha  // Svadharma  // Chatrubhava  // Chatura  // Chaturapriya  // Amlaya  // Samamlaya  // Tirthavedashivalaya  // Vahurupa  // Maharupa  // Sarvarupa  // Charachara  // Nyayanirmayaka  // Nyayi  // Nyayagamya  // Nirantara  // Sahasramurddha  // Devendra  // Sarvashastraprabhanjana  // Munda  // Alobha  // Arthavit  // Shambhu  // Sarvahbutamaheshvara  // Shmashananilaya  // Tryksha  // Setu  // Apratimakriti  // Lokottaras-phutaloka  // Trymbaka  // Nagabhushana  // Andhakari  // Makhaveshi  // Vishnukandharapatana  // Hinadosha  // Akshayaguna  // Dakshari  // Pushadantabhit  // Dhurjati  // Khandaparashu  // Sakala  // Nishkala  // Anagha  // Akala  // Sakaladhara  // Pandurabha  // Mrida  // Nata  // Purna  // Purayita  // Punya  // Sukumara  // Sulochana  // Samageyapriya  // Akrura  // Punyakirti  // Anaymaya  //  Virupa  // Vikranta  // Dandi  // Danta  // Gunottama  // Pingalaksha  // Janadhyaksha  // Nilagriva  // Niramaya  // Svargata  // Svargakhara  // Svaramayasvana  // Vanadhyaksha  // Vijakarta  // Dharmakrit  // Dharmasambhava  // Dambha. Manojava  // Tirthakara  // Jatila  // Jiviteshvara  // Jivitantakara  // Nitya  // Vasureta  // Vasuprada  // Sadgati  // Satkriti  // Siddhi  // Sajjati  // Kalakantaka  // Kaladhara  // Mahakala  // Bhuasatyapraryana  // Lokalavanyakarta  // Lokottarasukhalaya  // Chandrasanjivana  // Shasta  // Lokaguda  // Mahadhipa  // Lokabandhu  // Lokanatha  // 


Kritajna  // Krittibhushana  // Anapaya  // Akshara  // Duratikrama  // Jyotirmaya  //Jagannatha  // Nirakra  // Jaleshvara  // Tumbavina  // Mahakopa  // Vishoka  // Shokanashana  // Trllokapa  // Trilokesha  // Sarvashuddhi  // Adhokshaja  // Avyaktalakshana  // Deva  // Vyaktavyakta  // Vishampati  // Varashila  // Varaguna  // Saramandhana  // Maya  // Brahma  // Vishnu  // Prajapala  // Hamsa  // Hamsagati. Vaya  // Vedha  // Vidhata  // Dhata  // Srashta  // Harta  // Chaturmukha  // Kailasa-Shikharavasi  // Sarvavasi  // Sadagati  // Hiranyagarbha  // Druhina  // Bhutapa  // Bhupati  // Sadyogi  // Yogavit  // Yogi  // Varada  // Brahmanapriya  // Devapriya  // Devanatha  // Devajna  // Devachintaka  // Vishamaksha  // Vishalaksha  // Vrishada  // Vrishavardhana  // Nirmama  // Nirahamkara  // Nirmoha  // Nirupadrava  // Darpha  // Darpada  // Dripta  // Sarvabhutaparivartaka  // Sahasrajit  // Sahasrarchi  // Prabhava  // Snigddhaprakritidakshina  // Bhutabhavyabhavannatha  // Bhutinashana  // Artha  // Anartha  // Mahakosha  // Parakaryaikapandita  // Nishkantaka  // Kritananda  // Nirvyaja  // Vyajamardana  // Sattvavana  // Sattvika  // Satyakirti  // Snehakritagama  // Akampita  // Gunagrahi  // Naikatma  // Naikakarmakrit  // Suprita  // Sumukha  // Suksha  // Sukara  // Dakshinaila  // Nandiskandhadhara  // Dhurya  // Prakata  // Pritivardhana  // Aparajita  // Sarvasattva  // Govinda  // Adhrita  // Sattvavahana  // Svadhrita  // Siddha  // Putamurti  // Yashodhana  // Varahabhringadhrika  // Bhringi  // Balavana  // Ekanayaka  // Shrutiprakasha  // Shrutimana  // Ekabandhu  // Anekakrit  // Shrivatsalashivarambha  // Shantabhadra  // Sama  // Yasha  // Bhushaya  //Bhushana  // Bhuti  // Bhutakrit  // Bhutabhavana  // Akampa  // Bhaktikaya  // Kalaha  // Nilalohita  // Satyavrata  // Mahatyagi  // Nityashantiparayana  // Pararthavritti  // Vivikshu  // Visharada  // Shubhada  // Shubhakarta  // Shubhanama  // Shubha  // Anarthita  // Aguna  // Sakshi  // Akarta.

Salmon Fish in Tamil Name

Indian Salmon Fish in Tamil Name


Indian salmon fish in Tamil name is called "Kaala Meen".


Salmon, initially, the extensive fish presently for the most part called the Atlantic salmon (Salmo salar), however more as of late the name has been connected to comparative fishes of a similar family (Salmonidae), particularly the Pacific salmon, which constitute the variety Oncorhynchus. Kaala Meen is the another name used for Salmon fish in Tamil name.

Salmon Fish in Tamil Name,Salmon fish in Tamil,Salmon in Tamil ,Kaala Meen

Salmon fish in Tamil

Salmon fish in Tamil is known as Kaala Meen. Kaala Meen is the local name used for Salmon fish in Tamil.

Salmon in Tamil – Kaala Meen

As indicated by the Monterey Bay Aquarium fish watch, wild-got Alaskan salmon is a practical sustenance alternative, or a "best decision" for your wellbeing and in addition the earth. Lower in soaked fat than meat, salmon is a heart-solid fish. It is wealthier in omega-3 fats, a sort of wellbeing advancing unsaturated fat, than most other fish assortments. Like most creature nourishments, it is rich in protein and in addition numerous vitamins and minerals fundamental for human wellbeing.

Salmon is rich in numerous B vitamins. As indicated by the USDA National Nutrient Database, a cooked segment of wild Atlantic salmon gives 0.828 milligrams, or 48 percent of the suggested day by day esteem, for vitamin B-2 and 17.13 milligrams of vitamin B-3, or 84 percent of the DV. These vitamins are essential for vitality digestion and also appropriate sensory system work.

Most assortments of fish are rich in minerals, especially the follow mineral selenium, and salmon is no exemption. A 6-ounce cooked segment of wild Atlantic salmon gives almost 80 micrograms, meeting more than 100 percent of the DV of 70 micrograms. 
Sringeri Temple Timings


Details of Sringeri Temple Timings


Sri Sharadamba Sringeri Temple Timings

          Darshan Timings
                    Morning – 6:00 AM to 2:00 PM
                    Evening – 5:00 PM to 9.00 PM

Sri Torana Ganapati Sringeri Temple Darshan Timings

          Darshan Timings
                    Morning – 7:00 AM to 1:00 PM
                    Evening – 5:00 PM to 8:30 PM

Sri Vidyashankara Sringeri Temple Open Timings

          Darshan Timings
                   Morning – 7:00 AM to 1:00 PM
                   Evening – 5:00 PM to 8:30 PM

Sri Janardhana Sringeri Temple Timings

          Darshan Timings
                   Morning – 7:00 AM to 1:00 PM
                   Evening – 5:00 PM to 8:30 PM
Sri Vaageeshwari Sringeri Karnataka Temple Timings
          Darshan Timings
                   Morning – 7:00 AM to 1:00 PM
                   Evening – 5:00 PM to 8:30 PM
Sri Vaageeshwari Sringeri Temple Timings
          Darshan Timings
                   Morning – 7:00 AM to 1:00 PM
                   Evening – 5:00 PM to 8:30 PM

Sringeri temple history

Jagadguru Sri Adi Shankara Bhagavatpada set up the first of the four Amnaya Peethams at Sringeri over twelve centuries back to cultivate the sacrosanct custom of Sanatana Dharma.

Sringeri Temple Timings,Sringeri Temple Darshan Timings,Sringeri Temple open Timings,Sringeri Temple pooja Timings

Sacrosanct for all circumstances by Sage Rishyashringa who stayed and performed Tapas here, Sringeri pulled in the considerable Acharya with a momentous sight.

Country pin code of India


Country pin code of India


Postal Index Number (PIN) or PIN Code or Country pin code of India is a 6 digit code of Post Office numbering utilized by India Post. The PIN was presented on August 15, 1972. There are 9 PI​N areas in the nation. The initial 8 are geological locales and the digit 9 is saved for the Army Postal Service. The primary digit demonstrates one of the districts. The initial 2 digits of the Country pin code of India together show the sub district or one of the postal circles. The initial 3 digits together show an arranging/income area. The last 3 digits allude to the conveyance Post Office.

Representation idea about Country pin code of India

There are nine PIN zones in India, including eight territorial zones and one utilitarian zone (for the Indian Army). The principal digit of the PIN code demonstrates the district. The second digit demonstrates the sub-locale, and the third digit shows the arranging region inside the district. The last three digits are allocated to singular post workplaces.

sitttr kalamassery


SITTTR KALAMASSERY


The SITTTR kalamassery is the main focus of its kind built up by the State administration of Kerala under the Technical Education division with the point of advancing Technician Education. It is arranged in its own grounds at Kalamassery in Ernakulam area, and keeps on working as the leader focus in this field.


sitttr kalamassery

SITTTR KALAMASSERY Contact Details

HMT Junction, Kalamassery - 683 104
Phone: 0484-2542355, Fax: 0484-2542355
E-mail: jd_cdc@yahoo.com, sitttr@gmail.com

sabarimala online booking login

Important Links for Sabarimala online booking login


Sabarimala online booking login


Sabarimala Sree Ayyappa Temple is a standout among the most old and noticeable Sastha sanctuaries in the nation. Situated in the Western Ghat mountain scopes of Pathanamthitta region in Kerala, Sabarimala Sri Dharmasastha Temple is one of only a handful couple of Hindu sanctuaries in India that is available to all beliefs. 

Sabarimala online booking login-Sabarimala pooja booking- ClickHere 


Sabarimala online booking login-Sabarimala Accomodation Booking- ClickHere 


Online Booking Slots will be opened only 30 days in advance.

Sabarimala Virtual q - Sabarimala q

Sabarimala Virtual q


In this post we describe about "sabarimala virtual q" system booking procedure and given the booking link for "sabarimala q".

Sabarimala q

Sabarimala is the most gone to traveler focus in Kerala. The quantity of aficionados to Sabarimala is expanding each year exponentially. Kerala Police is in charge of the group administration of the explorers going by Sabarimala amid the journey season beginning from October to January. To manage and streamline the enthusiasts at Sabarimala, the Kerala Police had composed and created programming titled "Sabarimala Virtual q-System" (sabarimala virtual queue) which was presented in the 2011-12 seasons and was preceded in the 2012-13, 2013-14, 2014-15 seasons.


Sabarimala Virtual q,Sabarimala q,sabarimala virtual queue

Sabarimala queue

The Portal (www.sabarimalaq.com) empowered the pioneers to save their place in the sabarimala q for the Sabarimala journey at a predetermined hour on any day when the holy place is open on a "First Come, First Serve" premise. The pioneers could choose the date and time of joining the line, by getting to the Web Portal and they were given convenience in the Queue subject to accessibility.

Eye directive wheelchair ppt


PowerPoint Presentation on Eye directive wheelchair ppt

Here in this post we sharing one Eye directive wheelchair ppt slides which may be very much helpful students. Students can use this eye directive wheelchair ppt download for their academic purpose.


The Eye Directive wheelchair is a versatility helped gadget for people with direct/serious physical incapacities or interminable sicknesses and in addition for the elderly. There are different interfaces for wheelchair accessible in the market, still they stay under-used, the reason being the capacity, power and mind nearness required to work them. The proposed demonstrate is a conceivable option.