1008 names of lord shiva in hindi


Lord Shiva-1008 names of lord shiva in hindi


In this post you can find 1008 names of lord shiva in hindi.1008 names of lord shiva is distributed below with seperation for each name. 

Sharva  // Shambhu  // Maheshvara  // Chandrapida  // Chandramouli  // Vishva  // Vishvamareshvara  // Vedantasara-sandoha  // Kapali  // Nilalohita  // Dhyanadhara  // Aparicchedya  // Gouribharta  // Ganeshvara  // Ashtamurti  // Vishvamurti  // Trivargasvargasadhana  // Jnanagamya  // Dridaprajna  // Devadeva  // Trilochana  // Vamadeva  // Madadeva  // Patu  // Parivrida  // Drida  // Vishvarupa  // Virupaksha  //

Names Of Lord Shiva In Hindi- 1008 names of lord shiva in hindi


1008 names of lord shiva in hindi,Names Of Lord Shiva In Hindi,1000 Names Of Lord Shiva In Hindi,Shiva Names In Hindi,108 Names Of Shiva In Hindi,All Names Of Lord Shiva In Hindi,Shiv 108 Names In Hindi,1008 Names Of Lord Shiva In Hindi Font,Different Names Of Lord Shiva In Hindi


Subhaga  // Pranavatmaka  // Unnadhra  // Purusha  // Jushya  // Durvasa  // Purashasana  // Divyayudha  // Skandaguru  // Parameshthi  // Paratpara  // Anadimadhyanidhana  // Girisha  // Girijadhava  // Kuberabandhu  // Shrikanatha  // Lokavarnottama  // Mridu  // Samadhivedya  // Kodandi  // Nilakantha  // Parashvadhi  // Vishalaksha  // Mrigavyadha  // Suresha  // Suryatapana  // Dharmadhama. Kshamakshetra  // Bhagavana  // Bhaganetrabhida  // Ugra  // Pashupati  // Tarkshya  // Priyabhakta  // Parantapa  // Data  // Dayakara. Daksha  // Karmandi  // Kamashasana  // Shmashananilaya  // Suksha  // Shmashanastha  // Maheshvara  // Lokakarta  // Mrigapati  // Mahakarta  // Mahoushadhi  // Uttara  // Gopati  // Gopta  // Jnanagamya  // Puratana  // Niti  // Suniti  // Shuddhatma  // Soma  // Somarata  // Vagisha  // Shuchisattama  // Sarvapramanasamvadi  // Vrishanka  // Vrishavahana  // Isha  // Pinaki  // Khatvanga  // 

1000 Names Of Lord Shiva In Hindi


Chitravesha  // Chirantana  // Tamohara  // Shiva  // Hara  // Mrida  // Rudra  // Pushkara  // Pushpalochana  // Arthigamya  // Sadachara  // Mahayogi  // Gopta  // Brahma  // Dhurjati  // Kalakala  // Krittivasah  // Sukhi  // Sompapa  // Amritapa  // Soumya  // Mahatejah  // Mahadyuti  // Tejomaya  // Amritamaya  // Annamaya  // Suhapati  // Ajatashatru  // Aloka  // Sambhavya  // Havyavahana  //   // Sthapati  // Sthira  // Vijitatma  // Vishayatma  // Bhutavahana  // Sarathi  // Sagana  // Ganakaya  // Sukirti  // Chinnasamshaya  // Kamadeva  // Kamapala  // Bhasmoddhulita-vigraha  // Bhasmapriya  // Bhasmashyai  // Kami  // Kanta  // Kritagama  // Samavarta  // Nivritatma  // Dharmapunja  // Sadashiva  // Akalmasha  // Chaturvahu  // Durvasa  // Durasada  // Durlabha  // Durgama  // Durga  // Sarvayudhavisharada  // Adhyatmayoganilaya  // Sutantu  // Tantuvardhana. Shubhanga  // Lokasaranga  // Jagadisha  // Janardana  // Bhasmashuddhikara  // Meru  // Ojasvi  // Shuddhavigraha  // Asadhya  // Sadhusadhya  // Bhrityamarkatarupadhrika  // Hiranyareta  // Pourana  // Ripujivahara  // Bala  // Mahahrada  // Mahagarta  // Vyali  // Siddhavrindaravandita  // Vyaghracharmambara  // Mahabhuta  // Mahanidhi  // Amritasha  // Amritavapu  // Panchajanya  // Prabhanjana  // Panchavimshatitattvastha  // Parijata  // Para-vara  // Sulabha  // Suvrata  // Shura  // Brahmavedanidhi  // Nidhi  // Lokakara  // Vedakara  // 

Shiva Names In Hindi

Unmattavesha  // Pracchanna  // Jitakama  // Ajitapriya  // Kalyanaprakriti  // Kalpa  // Sarvalokaprajapati  // Tarasvi  // Tavaka  // Dhimana  // Pradhanaprabhu  // Avyaya  // Lokapala  // Antarhitatma  // Kalpadi  // Kamalekshana  // Sutrakara  // Sanatana  // Maharshi  // Kapilacharya  // Vishvadipti  // Vilochana  // Pinakapani  // Bhudeva  // Svastida  // Svastikrita  // Sudhi  // Dhatridhama  // Dhamakara  // Sarvaga  // Sarvagochara  // Brahmasrika  // Vishvasrika  // Sarga  // Karnikara  // Priya  // Kavi  // Shakha  // Vishakha  // Goshakha  // Shiva  // Bhishaka  // Anuttama  // Gangaplavodaka  // Bhaya  // PushkalaVarnashramaguru  // Varni  // Shatrujita  // Shatrutapana  // Ashrama  // Kshapana  // Kshama  // Jnanavana  // Achaleshvara  //Pramanabhuta  // Durjneya  // Suparna  // Vayuvahana  // Dhanurdhara  // Dhanurveda  // Gunarashi  // Gunakara  // Satyasatyapara  // Dina  // Dharmaga  // Ananda  // Dharmasadhana  // Anantadrishti  // Danda  // Damayita  // Dama  // Abhivadya  // Mahamaya  // Vishvakarma  // Visharada  // Vitaraga  // Vinitatma  // Tapasvi  // Bhutabhavana  // Vedashastrarthatattvajna  // Aniyama  // Niyatashraya  // Chandra  // Surya  // Shani  // Ketu  // Varanga  // Vidrumacchavi  // Bhaktivashya  // Anagha  // Parabrahm-amrigavanarpana  // Adri  // Adryalaya  // Kanta  // Paramatma. Jagadguru  // Sarvakarmalaya  // Tushta  // Mangalya  // Mangalavrita  // 

108 Names Of Shiva In Hindi


Mahatapa  // Dirghatapa  // Sthavishtha  // Sthavira  // Dhruva  // Aha  // Samvatsara  // Vyapti  // Pramana  // Parmatapa  // Samvatsarakara  // Mantra-pratyaya  // Sarvadarshana  // Aja  // Sarveshvara  // Siddha  // Mahareta  // Mahabala  // Yogi  // Yogya  // Siddhi  // Mahateja  // Sarvadi  // Agraha  // Mahotsaha  // Mahabala  // Mahabuddhi  // Mahavirya  // Bhutachari  // Purandara  // Nishachara  // Pretachari  // Mahashakti  // Mahadyuti  // Ahirdeshyavapu  // Shrimana  // Sarvacharyamanogati  // Vahushruta  // Niyatatma  // Dhruva  // Adhruva  // Sarvashaska  // Ojastejodyutidara  // Nartaka  // Nrityapriya  // Nrityanitya  // Prakashatma  // Prakashaka  // Jagannatha  // Nirakra  // Jaleshvara  // Tumbavina  // Mahakopa  // Vishoka  // Shokanashana  // Trllokapa  // Trilokesha Spashtakshara  // Budha  // Mantra  // Samana  // Sarasamplava  // Yugadikrida  // Yugavarta  // Gambhira  // Vrishavahana  // Ishta  // Vishishta  // Shishteshta  // Shalabha  // Sharabha  // Dhanu  // Tirtharupa  // Tirthanama  // Tirthadrishya  // Stuta. Arthada  // Apamnidhi  // Adhishthana  // Vijaya  // Jayakalavita  // Pratishthita  // Pramanajna  // Hiranyakavacha  // Hari  // Vasu  // Vasumana  // Satya  // Sarvapaphara  // Sukirti  // Shobhana  // Shrimana  // Avanmanasagochara  // Amritashashvata  // Shanta  // Vanahasta  //

All Names Of Lord Shiva In Hindi


 Pratapavana  // Kamandalundhara  // Dhanvi  // Vedanga  // Vedavita  // Muni  // Bhrajishnu  // Bhojana  // Bhokta  // Lokanantha  // Duradhara  // Atindriya  // Mahamaya  // Sarvavasa  // Chatushpatha  // Kalayogi  // Mahanada  // Vimochana  // Suragana  // Vidyesha  // Vindusamshraya  // Balarupa  // Vikarta  // Balonmatta  // Gahana  // Guha  // Karana  // Karta  //   // Tridhuli  // Shipivishta  // Shivalaya  // Balakhilya  // Mahachapa  // Tigmamshu  // Badhira  // Khaga  // Adhirma  // Susharana  // Subrahmanya  // Sudhapati  // Maghavana  // Koushika  // Gomana  // Virama  // Sarvasadhana  // Lalataksha  // Vishvadeha  // Sara  // Samsarachakrabhrita  // Amoghadanda  // Madhyastha  // Hiranya  // Brahmavarchasi  // Paramartha  // Para  // Mayi  // Shambara  // Vyaghralochana  // Ruchi  // Virinchi  // Svarbandhu  // Vachaspati  // Aharpati  // Ravi  // Virochana  // Skanda  // Shasta  // Vaivasvata  // Yama  // Yukti  // Unnatakirti  // Sanuraga  // Paranjaya  // Kailashadhipati  // Kanta  // Savita  // Ravilochana  // Vidvattama  // Vitabhaya  // Vishvabharta  // Anivarita  // Nitya  // Niyatakalyana  // Punyashravanakirtana  // Durashrava  // Vishvasaha  // Dhyeya  // Duhsvapnanashana  // Uttarana  // Dushkritiha. Vijneya  // Duhsaha  // Bhava  // Anadi   // Bhurbhuvakshi  // Kiriti  // Ruchirangada  // Janana  // Janajanmadi  // Pritimana  // Nitimana  // Dhava  // Vasishtha  // Kashyapa  //

Shiv 108 Names In Hindi


 Bhanu  // Bhima  // Bhimaparakrama  // Pranava  // Satpatchachara  // Mahakasha  // Mahaghana  // Janmadhipa  // Mahadeva  // Sakalagamaparaga  // Tattva  // Tattavit  // Ekatma  // Vibhu  // Vishvavibhushana  // Rishi  // Brahmana  // Aishvaryajanmamrityujaratiga  // Panchayajnasamutpatti  // Vishvesha  // Vimalodaya  // Atmayoni  // Anadyanta  // Vatsala  // Bhaktalokadhrika  // Gayatrivallabha  // Pramshu  // Vishvavasa  // Prabhakara  //  // Shishu  // Giriraha  // Samrata  // Sushena  // Surashatruha  // Amogha  // Arishtanemi  // Kumuda  // Vigatajvara  // Svayamjyoti  // Tanujyoti  // Achanchala  // Atmajyoti  // Pingala  // Kapilashmashru  // Bhalanetra  // Trayitanu  // Jnanaskandamahaniti  // Vishvotipatti  // Upaplava  // Bhaga  // Sarvabandhavimochana  // Vyavasaya  // Vyavasthana  // Sthanada  // Jagadadija  // Guruda  // Lalita  // Abheda  // Bhavatmatmasamsthita  // Vireshvara  // Virabhadra  // Virasanavidhi  // Virata  // Virachudamani  // Vetta  // Tivrananda  // Nadidhara  // AjnadharaVivasvana  // Aditya  // Yogapara  // Divaspati  // Kalyanagunanama  // Papaha  // Punyadarshana  // Udarakirti  // Udyogi  // Sadyogi  // Sadasanmaya  // Nakshatramali  // Nakesha  // Svadhishthanapadashraya  // Pavitra  // Paphari  // Manipura  // Nabhogati  // Hrit  // Pundarikasina  // Shatru  //

1008 Names Of Lord Shiva In Hindi Font


 Shranta  // Vrishakapi  // Ushna  // Grihapati  // Krishna  // Paramartha  // Anarthanashana  // Adharmashatru  // Ajneya  // Puruhuta  // Purushruta  // Brahmagarbha  // Vrihadgarbha  // Dharmadhenu  // Dhanagama. Jagaddhitaishi  // Sugata  // Kumara  // Kushalagama  // Hiranyavarna  // Jyotishmana  // Nanbhutarata  // Dhvani  // Araga  // Nayandyaksha  // Vishvamitra  // Dhaneshvara  // Brahmajyoti  // Vira  // Chanda  // Satyaparakrama  // Vyalakapa  // Mahakalpa  // Kalpaviriksha  // Kaladhara  // Alankarishnu  // Achala  // Rochishnu  // Vikramonnata  // Ayuhshabdapati  // Vegi  // Plavana  // Shikhisarathi  // Asamsrishta  // Atithi  // Shatrupreamathi  // Padapasana  // Vasushrava  // Pratapa  // Havyavaha  // Vishvabhojana  // Japaya  // Jaradishamana  // Lohitatma  // Tanunapata  // Brihadashva  // Nabhoyoni  // Supratika  // Tamisraha  // Nidagha  // Tapana  // Megha  // Svaksha  // Parapuranjaya  // Sukhanila  // Sunishpanna  // Surabhi  // Shishiratmaka  // Vasanta  // Madhava  // Grishma  // Nabhasya  // Vijavahana  // Angira  // Guru  // Atreya  // Vimala  // Vishvavahana  // Pavana  // Sumati  // Vidvana  // Travidya  // Naravahana  // Manobuddhi  // Ahamkara  // Vasudhama  // Mahajyotianuttama  // Matamaha  // Matarishva  // Nabhasvana  // Nagaharadhrika  // Pulastya  // Pulaha  // Agastya  // Jatukarnya  // Parashara  // Niravarananirvara  // Vairanchya  // Vishtarashrava  // Atmabhu  // Aniruddha  // Atri  // Jnanamurti  // Mahayasha  // Lokaviragranti  //  Kshetrajna  // Kshetrapalaka  // Jamadagni  // Balanidhi  // Vigala  // Vishvagalava  // Aghora  // Anuttara  // Yajna  // Shreye. Nishshreyahpatha  // Shaila  // Gaganakundabha  // Danavari  // Arindama  // Rajanijanaka  // Charuvishalya  // Lokakalpadhrika  // Chaturveda  // Sahasravahu  // Sarvesha  // Sharanya  // Sarvalokadhrika  // Padmasana  // Paramjyoti  // Parampara  // Paramphala  // Padmagarbha  // Mahagarbha  // Vishvagarbha  // Vichakshana  // Characharajna  // Varada  // Varesha  // Mahabala  // Devasuraguru  // Deva  // Devasuramahashraya  // Devadideva  // Devagni  // Devagnisukhada  // Prabhu  // Devasureshvara  // Divya  // 

Different Names Of Lord Shiva In Hindi


Devasuramaheshvara  // Devadevamaya  // Achintya  // Devadevatmasambhava  // Sadyoni  // Asuravyaghra  // Devasimha  // Divakara  // Vibudhagravara  // Shreshtha  // Sarvadevottamottama  // Shivajnanarata  // Shrimana  // Shikhi-shriparvatapriya  // Vajrahasta  // Siddhakhadgi  // Narasimhanipatana  // Brahmachari  // Lokachari  // Dharmachari  // Dhanadhipa  // Nandi  // Nandishvara  // Ananta  // Nagnavratadhara  // Shuchi  // Lingadhyaksha  // Suradhyaksha  // Yogadhyaksha  // Yugavaha  // Svadharma  // Chatrubhava  // Chatura  // Chaturapriya  // Amlaya  // Samamlaya  // Tirthavedashivalaya  // Vahurupa  // Maharupa  // Sarvarupa  // Charachara  // Nyayanirmayaka  // Nyayi  // Nyayagamya  // Nirantara  // Sahasramurddha  // Devendra  // Sarvashastraprabhanjana  // Munda  // Alobha  // Arthavit  // Shambhu  // Sarvahbutamaheshvara  // Shmashananilaya  // Tryksha  // Setu  // Apratimakriti  // Lokottaras-phutaloka  // Trymbaka  // Nagabhushana  // Andhakari  // Makhaveshi  // Vishnukandharapatana  // Hinadosha  // Akshayaguna  // Dakshari  // Pushadantabhit  // Dhurjati  // Khandaparashu  // Sakala  // Nishkala  // Anagha  // Akala  // Sakaladhara  // Pandurabha  // Mrida  // Nata  // Purna  // Purayita  // Punya  // Sukumara  // Sulochana  // Samageyapriya  // Akrura  // Punyakirti  // Anaymaya  //  Virupa  // Vikranta  // Dandi  // Danta  // Gunottama  // Pingalaksha  // Janadhyaksha  // Nilagriva  // Niramaya  // Svargata  // Svargakhara  // Svaramayasvana  // Vanadhyaksha  // Vijakarta  // Dharmakrit  // Dharmasambhava  // Dambha. Manojava  // Tirthakara  // Jatila  // Jiviteshvara  // Jivitantakara  // Nitya  // Vasureta  // Vasuprada  // Sadgati  // Satkriti  // Siddhi  // Sajjati  // Kalakantaka  // Kaladhara  // Mahakala  // Bhuasatyapraryana  // Lokalavanyakarta  // Lokottarasukhalaya  // Chandrasanjivana  // Shasta  // Lokaguda  // Mahadhipa  // Lokabandhu  // Lokanatha  // 


Kritajna  // Krittibhushana  // Anapaya  // Akshara  // Duratikrama  // Jyotirmaya  //Jagannatha  // Nirakra  // Jaleshvara  // Tumbavina  // Mahakopa  // Vishoka  // Shokanashana  // Trllokapa  // Trilokesha  // Sarvashuddhi  // Adhokshaja  // Avyaktalakshana  // Deva  // Vyaktavyakta  // Vishampati  // Varashila  // Varaguna  // Saramandhana  // Maya  // Brahma  // Vishnu  // Prajapala  // Hamsa  // Hamsagati. Vaya  // Vedha  // Vidhata  // Dhata  // Srashta  // Harta  // Chaturmukha  // Kailasa-Shikharavasi  // Sarvavasi  // Sadagati  // Hiranyagarbha  // Druhina  // Bhutapa  // Bhupati  // Sadyogi  // Yogavit  // Yogi  // Varada  // Brahmanapriya  // Devapriya  // Devanatha  // Devajna  // Devachintaka  // Vishamaksha  // Vishalaksha  // Vrishada  // Vrishavardhana  // Nirmama  // Nirahamkara  // Nirmoha  // Nirupadrava  // Darpha  // Darpada  // Dripta  // Sarvabhutaparivartaka  // Sahasrajit  // Sahasrarchi  // Prabhava  // Snigddhaprakritidakshina  // Bhutabhavyabhavannatha  // Bhutinashana  // Artha  // Anartha  // Mahakosha  // Parakaryaikapandita  // Nishkantaka  // Kritananda  // Nirvyaja  // Vyajamardana  // Sattvavana  // Sattvika  // Satyakirti  // Snehakritagama  // Akampita  // Gunagrahi  // Naikatma  // Naikakarmakrit  // Suprita  // Sumukha  // Suksha  // Sukara  // Dakshinaila  // Nandiskandhadhara  // Dhurya  // Prakata  // Pritivardhana  // Aparajita  // Sarvasattva  // Govinda  // Adhrita  // Sattvavahana  // Svadhrita  // Siddha  // Putamurti  // Yashodhana  // Varahabhringadhrika  // Bhringi  // Balavana  // Ekanayaka  // Shrutiprakasha  // Shrutimana  // Ekabandhu  // Anekakrit  // Shrivatsalashivarambha  // Shantabhadra  // Sama  // Yasha  // Bhushaya  //Bhushana  // Bhuti  // Bhutakrit  // Bhutabhavana  // Akampa  // Bhaktikaya  // Kalaha  // Nilalohita  // Satyavrata  // Mahatyagi  // Nityashantiparayana  // Pararthavritti  // Vivikshu  // Visharada  // Shubhada  // Shubhakarta  // Shubhanama  // Shubha  // Anarthita  // Aguna  // Sakshi  // Akarta.

Comments

Popular posts from this blog

Short Speech on Independence Day in Malayalam

Vidyarthikalum Achadakkavum Essay in Malayalam

packed bcd to unpacked bcd program 8086